เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

2540

ก่อตั้งโรงงาน

มากกว่า
2548

ระบบการจัดการคุณภาพของ ISO9001

มากกว่า
2557

ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตัวแทนการบ่ม TPPT

มากกว่า
2563

ก่อตั้ง Shanghai Theorem Chemical Technology Co., Ltd.
สำหรับงานส่งออก

มากกว่า
2561

การขยายตัวของโรงงาน

มากกว่า